ข่าวสารจาก สขร.

ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมอบรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 06 มีนาคม 2567
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปริ้นเซส ๑ ชั้น ๑ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 (06/02/2567)
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
รายงานประจำปี 2564 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 (05/02/2567)
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สตร. ชั้น ๓ อาคาร สปน. และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) (07/12/2566) วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม ...
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศทก. ชั้น ๒ อาคาร สปน. และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) (30/11/2566) วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม ...
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 (02/02/2567)
อ่านเพิ่มเติม ...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่น วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สปน. ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 (02/02/2567)
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สถานี NBT วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 (02/02/2567)
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 (02/02/2567)
เชื่อมโยง ... อ่านเพิ่มเติม ...
Total : 14 Records

สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่